فهرست مطالب

اهداف جهانی

در سال 2015، رهبران سازمان‌های بین‌الملل با 17 هدف جهانی به عنوان اهداف توسعه پایدار یا SDG موافقت کردند.

اکنون چند سال از آن زمان می گذرد و ما بیش از هر زمان دیگری کار داریم.

اجرا شدن این اهداف چالش‌های فراوانی برای مردم دنیا ایجاد خواهد کرد.

موسسه آموزشی پژوهشی بینات تمامی ابعاد سند 2030 را تبیین خواهد‌ کرد تا با مشکلاتی که اهداف توسعه پایدار برای بشر ایجاد می‌کند بیشتر آشنا شوید.