الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اداره جامعه با حرف خدا یا جریان توسعه گرا؟

در شرایطی که جریان توسعه گرا در حوزه های مختلفِ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناکارآمدی خودش را نشان داده است مهم ترین شرط برای پیشرفت در گام دوم انقلاب، ارائه نظریات فقهی مسئله محور برای اداره جامعه است.

طرح بحث های کلی و انتزاعی درباره اداره دینی جامعه در واقع حرکت در مسیر توسعه گراهاست که در نهایت اثرش کمتر از آن نبوده و باعث ناکارآمد نشان دادن ادبیات انقلاب خواهد شد.

تا زمانی که جامعه بوسیله نظریات فقهی که بوسیله اجتهاد تمدنی بدست آمده اداره نشود اوضاع همین است و تغییری در معیشت مادی و معنوی مردم پیدا نخواهد شد.

باور موسسه آموزشی پژوهشی بینات این است که اگر در جامعه حرف خدا اجرا شود علاوه بر دنیایی آباد، آخرت مردم نیز تضمین خواهد شد.

یکی از ماموریت‌های موسسه آموزشی پژوهشی بینات اصلاح نگاه مجموعه‌های زحمت کش انقلابی است .

متاسفانه بسیاری از مجاهدت‌های نیروهای انقلابی بازی کردن در پازل جریان توسعه گراست و در نهایت باعث ایجاد محرومیت در جامعه میشود.

موسسه آموزشی پژوهشی بینات آمادگی این را دارد که در راستای اجرای ماموریت خود مبتنی بر اصلاح نگاه مجموعه های انقلابی، بوسیله پژوهشگران خود، گفت‌وگوهای سازنده‌ای با این مجموعه‌ها داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید