فهرست مطالب

مدرسه تمدنی بینات در قرن جدید، دوازده مسئله تمدنی که شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تعیین کرده را مورد توجه خود قرار داده‌ است.
این دوازده مسئله یک قدم ما را به تمدن نوین اسلامی نزدیک خواهد کرد.

بسته اولویت‌های تمدنی متکی به ۱۲ نظریه فقهی در ۱۲ حوزه کاربردی زندگی است

و حدود ۴۰۰ تصمیم زیرساختی، مشارکتی و ارتباطی را برای اداره جامعه به مجلس، دولت و قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند.

بنابراین بزرگترین راهبرد مدرسه تمدنی بینات تغییر هویت در همان۱۲ حوزه کاربردی زندگی است.
به اعتقاد ما اگر این تغییر هویت محقق شود بسیاری از چالش‌های کشور برطرف خواهد شد.

این بسته شامل ۶ بخش اصلی است.

بخش اول

با رسالت این بسته که مواجهه با سند 2030 است آشنا خواهید شد.

بخش دوم

با مفهوم الگوی پیشرفت اسلامی بصورت کامل، آشنا خواهید شد.

بخش سوم

با زیرساخت‌های تنظیم‌کننده‌ی روابط انسان آشنا خواهید شد.

بخش چهارم

اولویت‌های تمدنی و نقش آنها را در روابط انسان خواهید شناخت.

کتابخانه الگوی پیشرفت

بخش پنجم

شامل محتوای پشتیبانی اولویت‌های تمدنی است.

بخش ششم

محتوای ۴۰۰ تصمیم زیرساختی، مشارکتی و ارتباطی را خواهید شناخت.