شامل صد نظریه فقهی برای مدیریت علمی کشور است که قدرت هدایت اختیار انسان‌ها و ایجاد یک نظم اجتماعی غیر جبری را دارند.