علوم پایه
شامل علم تنظیم روابط انسان، علم به خاصیت نهایی اشیاء و علم به معنای اسمای الهی می‌باشد.
7912498

علم به معنای اسماء الهی

اسماء الهی خدمات پس از خلق برای انسان‌ها محسوب می‌شوند.

ما برای حل مسائل ریز و درشت زندگی به شناخت این اسماء محتاجیم.

1573970

علم به خاصیت نهایی اشیاء

خداوند متعال تمام مخلوقاتش را مسخّر انسان قرار داده است.

فقط کافیست خاصیت اصلی اشیاء را بدانیم و آن را در جهت خلقتش بکار بگیریم.

3140082

علم به تنظیم روابط انسان

هر انسان به تنهایی شانزده دسته ارتباط دارد.

ما برای تنظیم ارتباطات خود نیاز داریم علاوه بر شناخت این روابط، راه تنظیم کردن این روابط را هم بدانیم.