علوم پایه

فهرست مطالب

پایه علوم مختلف با سه مفهوم اساسی

شامل علم تنظیم روابط انسان، علم به خاصیت نهایی اشیاء و علم به معنای اسمای الهی می‌باشد.

علم به معنای اسماء الهی

اسماء الهی خدمات پس از خلق برای انسان‌ها محسوب می‌شوند.

ما برای حل مسائل ریز و درشت زندگی به شناخت این اسماء محتاجیم.

علم به خاصیت نهایی اشیاء

خداوند متعال تمام مخلوقاتش را مسخّر انسان قرار داده است.

فقط کافیست خاصیت اصلی اشیاء را بدانیم و آن را در جهت خلقتش بکار بگیریم.

علم به تنظیم روابط انسان

هر انسان به تنهایی شانزده دسته ارتباط دارد.

ما برای تنظیم ارتباطات خود نیاز داریم علاوه بر شناخت این روابط، راه تنظیم کردن این روابط را هم بدانیم.