بررسی تمامی ابعاد کسب و کار

این دوره مباحثاتی شامل پنج سرفصل بحثی می‌باشد:

1. طبقه بندی و ارزشگداری مشاغل

2.ویژگی های الگوی تولید

3.تعریف بازار

4.بررسی مبادلات میان مشاغل و ارائه تعریف جدید از ابزار مبادله(پول)

5.بیان اصول حاکم بر تجارت بین الملل

این صفحه در حال تکمیل است…