چگونه یک نظام اجتماعی ساخته می‌شود؟

یکی از پرسش‌های بنیادین مدرسه تمدنی بینات این است.

چگونه می‌توانیم براساس مفهوم هدایت و بدون ایجاد چالش برای مردم یک نظام هماهنگ اجتماعی بسازیم؟

تشریح این پرسش و تبیین پاسخ فقهی آن در قالب “جدول تنظیم” مدون شده؛ که نه رشته علمی زیر را شامل می‌شود: ۱- فقه الامام، ۲-فقه العلم، ۳- فقه التزکیه، ۴- فقه البیان، ۵- فقه النظم، ۶- فقه المکاسب، ۷- فقه الفرقان، ۸-فقه العبره و ۹- فقه نفی سبیل.

فقه البیان

فهرست مطالب

بیان و تبلیغات شهری

پاکسازی و تزکیه

فقه الامام

امامت و مدیریت

فقه العبره

عبرت و میراث فرهنگی

فقه المکاسب

مکاسب و تجارت عمومی

فقه العلم

علم و آموزش عمومی

نفی سبیل

نفی سبیل و پدافند غیرعامل

فرقان و ارزیابی شهری

نظم و سنت‌های شهری