این ابواب فقهی درک شما را از نظام سازی، شناخت ویژگی‌های اشیاء، چگونگی رفع فقر و همچنین اسباب باطنی عالم ارتقاء می‌دهد.

4068245

فقه الغریب

همانطور که می‌دانید این عالم باطنی دارد و می‌توان به باطن آن نفوذ کرد

در اینجا یاد می‌گیرید که چگونه بوسیله اسباب، به باطن عالم نفوذ کرده و روابط خود را تنظیم کنید.

7912498

فقه التسبیح

در اینجا یاد می‌گیرید چگونه نیازهای فردی یا اجتماعی را براساس اسماء الهی برآورده کنید.

در اینصورت بهتر روابط خود را تنظیم خواهید کرد.

1573970

فقه الخلق

در اینجا با ویژگی‌ اشیاء آشنا خواهید شد.

در اینصورت راحت‌تر نیازهای خود را تأمين خواهید کرد.

همچنین نقش ویژگی‌های اشیاء در تنظیم روابط خود را خواهید دانست.

3140082

فقه النظام

در اینجا با شما پیرامون نظام سازی به محوریت مفهوم هدایت گفتگو خواهیم کرد

اگر نظامات اجتماعی بر این اساس بنا شوند روابط انسان کمتر با چالش روبرو خواهند شد.