این ابواب فقهی درک شما را از نظام سازی، شناخت ویژگی‌های اشیاء، چگونگی رفع فقر و همچنین اسباب باطنی عالم ارتقاء می‌دهد.

فهرست مطالب

فقه الغریب

همانطور که می‌دانید این عالم باطنی دارد و می‌توان به باطن آن نفوذ کرد

در اینجا یاد می‌گیرید که چگونه بوسیله اسباب، به باطن عالم نفوذ کرده و روابط خود را تنظیم کنید.

فقه التسبیح

در اینجا یاد می‌گیرید چگونه نیازهای فردی یا اجتماعی را براساس اسماء الهی برآورده کنید.

در اینصورت بهتر روابط خود را تنظیم خواهید کرد.

فقه الخلق

در اینجا با ویژگی‌ اشیاء آشنا خواهید شد.

در اینصورت راحت‌تر نیازهای خود را تأمين خواهید کرد.

همچنین نقش ویژگی‌های اشیاء در تنظیم روابط خود را خواهید دانست.

فقه النظام

در اینجا با شما پیرامون نظام سازی به محوریت مفهوم هدایت گفتگو خواهیم کرد

اگر نظامات اجتماعی بر این اساس بنا شوند روابط انسان کمتر با چالش روبرو خواهند شد.