فقه العلم

فهرست مطالب

دومین باب فقهی مدرسه تمدنی بینات

بررسی جامع علوم مختلف براساس طبقه‌بندی جدیدی از علوم

علوم پایه

پایه علوم مختلف است که شامل علم تنظیم روابط انسان، علم به خاصیت نهایی اشیاء و علم به معنای اسمای الهی می‌باشد.

ابواب فقهی

این ابواب فقهی درک ما را از نظام سازی، شناخت ویژگی‌های اشیاء، چگونگی رفع فقر و همچنین اسباب باطنی عالم ارتقاء میدهد.

علوم کاربردی

نظریات فقهی

شامل صد نظریه فقهی برای مدیریت علمی کشور است که قدرت هدایت اختیار انسان‌ها و ایجاد یک نظم اجتماعی غیر جبری را دارند.

علوم کاربردی

موضوعات کارشناسی مدرن

پرداختن به این مباحث زمینه قضاوت نخبگان از مدرنیته و توسعه غربی را بصورت دقیق‌تر فراهم می‌کند.

طبقه‌بندی جدید علوم

با تکیه بر علم خطاناپذیر معصومین علیهم السلام و با هدف تنظیم روابط انسان، طبقه‌بندی جدیدی از علوم را مطرح کرده‌ایم.