فقه العلم
بررسی جامع علوم مختلف براساس طبقه‌بندی جدیدی از علوم
3181171

علوم پایه

پایه علوم مختلف است که شامل علم تنظیم روابط انسان، علم به خاصیت نهایی اشیاء و علم به معنای اسمای الهی می‌باشد.

4068245

ابواب فقهی

این ابواب فقهی درک ما را از نظام سازی، شناخت ویژگی‌های اشیاء، چگونگی رفع فقر و همچنین اسباب باطنی عالم ارتقاء میدهد.

3181171
علوم کاربردی

نظریات فقهی

شامل صد نظریه فقهی برای مدیریت علمی کشور است که قدرت هدایت اختیار انسان‌ها و ایجاد یک نظم اجتماعی غیر جبری را دارند.

10-1024
علوم کاربردی

موضوعات کارشناسی مدرن

پرداختن به این مباحث زمینه قضاوت نخبگان از مدرنیته و توسعه غربی را بصورت دقیق‌تر فراهم می‌کند.

3181171

طبقه‌بندی جدید علوم

با تکیه بر علم خطاناپذیر معصومین علیهم السلام و با هدف تنظیم روابط انسان، طبقه‌بندی جدیدی از علوم را مطرح کرده‌ایم.